Przejdź do treści

7Cubes Sp. z o.o. (Lider) wraz z Stowarzyszeniem Seniorów „Irtealte” (Partner) zaprasza do udziału w Projekcie:

„KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU” FELU.10.06-IZ.00-0089/23

CEL

Wzrost umiejętności podstawowych 48 osób dorosłych z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami,  obejmującego indywidualną diagnozę umiejętności i potrzeb, warsztaty, mentoring – wsparcie doradcze podczas ścieżki edukacyjnej, wsparcie psychologiczne dla uchodźców, walidację nabytych umiejętności w okresie 01.11.2023 – 31.07.2024.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
314 137,50 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
298 430,62 zł

Wyjaśnienie pojęć:

Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.
ISCED 1: wykształcenie podstawowe
ISCED 2: wykształcenie gimnazjalne: służy rozwojowi umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1.
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia.

Osoba o niskich umiejętnościach podstawowych to osoba powyżej 18 roku życia, która bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, posiada umiejetności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) odpowiadające poziomowi nie wyższmu niż 3. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie za okazaniem Dowodu Osobistego

Dzień przystąpienia do projektu/rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień podpisania umowy uczestnictwa i jednocześnie dzień pierwszej formy wsparcia.

Miejsce zamieszkania – w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.